Skip to main content

Državni svet sprejel odgovor na vlogo Vlade RS glede zahteve za začetek postopka ocene ustavnosti Zakona o fiskalnem pravilu

Ned, 13.12.2020 - 15:43

Državni svet je na 35. redni seji sprejel Odgovor na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015).

Vsebino odgovora je na seji Državnega sveta predstavil pobudnik, mag. Peter Požun, ki je pri tem poudaril, da sta socialna varnost in zdravstveno varstvo temeljni človekovi pravici, javno zdravstvo pa mora biti enako dostopno vsem, ki potrebujejo njegove storitve. Javni zdravstveni sistem zaradi omejitve, ki izhaja iz vključitve v okvir za pripravo proračunov sektorja država, in ki ni vzročno povezana z obsegom dejansko zbranih sredstev, ne more zagotavljati zdravstvenega varstva skladno z ustavnimi zahtevami. Obseg sredstev, ki se lahko namenijo za zagotavljanje zdravstvenega varstva in v zvezi s tem povezane socialne varnosti, ne sme biti vezan na druge institucionalne enote sektorja države niti odvisen od dnevno-političnega dogajanja. Pri omejevanju porabe z namenom časovno bolj enakomerno razporejene porabe je nujno upoštevati razliko med pravico posameznika, ki izhaja iz njegove trenutne potrebe po zdravstvenih storitvah, v katero se posega, in bodočo pravico drugega, ki jo je možno obravnavati zgolj kot vprašanje javnega interesa.

Pobudo za vložitev odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu, je na 15. izredni seji 3. 12. 2020 obravnavala in podprla Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.