Skip to main content

CIVILNA DRUŽBA

Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova povezanost s civilno družbo. S številnimi javnimi posveti omogoča civilni družbi in jo spodbuja, da se aktivno vključuje v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Državni svet je vidnejši akter med politiko in javnostjo, je povezovalec med različnimi družbenimi interesi, ki se prek civilne družbe širijo na vse družbene segmente gospodarstva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale, znanosti, kmetijstva itd. tako na državni kot na lokalni ravni. Je pretvornik idej, predlogov in zahtev, ki se na ta način lahko uresničijo v zakonodajnem procesu - medij med civilno družbo oziroma državljani in politiko. Državni svet je dostopen in odprt najširši javnosti, zato pozitivno vpliva na demokratične procese v družbi.

Državni svet vsako leto organizira številne posvete, javne tribune in okrogle mize, kjer sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere ter s svojimi prispevki bogatijo in razvijajo različne družbene in gospodarske podsisteme. Državni svet o posvetih izdaja zbornike, v katerih so poleg prispevkov zbrani tudi povzetki razprav udeležencev.

Državni svet Republike Slovenije vsako leto kot odraz podpore civilni družbi ob dnevu prostovoljcev 5. decembru najzaslužnejšim prostovoljcem podeli plakete Državnega sveta.

RASTOČA KNJIGA

Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici govoric, ki nas obdajajo.

PLAKETE

Plakete Državnega sveta se podeljujejo na podlagi Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta. Predlog za podelitev plakete lahko poda vsaka državna svetnica oziroma svetnik, interesna skupina Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljnega dela. Podrobnejši opis postopka zbiranja predlogov in obrazec za prijavo kandidatov lahko najdete v priloženem javnem pozivu.

 

PREDAVANJA

Pregled predavanj

DRUŠTVO DRŽAVNIH SVETNIKOV

Društvo državnih svetnikov je prostovoljno združenje nekdanjih in sedanjih članic in članov Državnega sveta. Namen društva je združevanje sedanjih in bivših državnih svetnikov, spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev državnih svetnikov, spodbujanje razprav o parlamentarizmu, dvodomnosti in demokraciji, skrb za interese članov ter medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se člani soočajo. 

POSVETI

Pregled vseh organiziranih posvetov

KONFERENCE

Pregled organiziranih konferenc